Promocja: 50 Mbit/s za 50 zł!

Czego dotyczy promocja?

Zobowiązujesz się do zawarcia umowy na okres 18 miesięcy.

Zyskujesz:

 • upust w opłacie abonamentowej, obniżający kwotę abonamentu taryfy SUPER do 50 zł w stosunku do cen zawartych w Cenniku Usług.
 • upust w opłacie instalacyjnej oraz aktywacyjnej.
 • prędkość taryfy SUPER zostaje podwojona i wynosić będzie 50 Mbit/s.

Kto może skorzystać z promocji 50 za 50?

Z promocji może skorzystać osoba, która w dniu 31 grudnia 2015 r. nie była stroną umowy o świadczenie usług
w sieci jawnet.pl we wskazanej lokalizacji lub obecny Abonent, który nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań finansowych względem Dostawcy Usług oraz posiada aktywną umowę na czas nieokreślony
i podpisze nową umowę lub aneks zmieniający parametry usługi zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu Promocji. .

Warunki promocji 50 za 50

 1. Aby skorzystać z promocji 50 za 50 należy zawrzeć nową umowę abonencką na okres 18 miesięcy lub obecną umowę na czas nieokreślony zmienić na podstawie aneksu na umowę na czas określony 18 miesięcy. Osobom, które w okresie trwania Promocji podpiszą umowę Dostawca Usług udziela upustu na opłatę instalacyjną, która wynosić będzie w zależności od rodzaju instalacji:
  • 1 zł (upust wynosi 489 zł) dla dostępu kablowego (LAN R,LAN,LAN HD) w budynkach wielorodzinnych,
  • 490 zł (upust wynosi 500 zł) dla dostępu światłowodowego (FTTH) w domach jednorodzinnych.

  oraz upustu na opłatę aktywacyjną, która wynosić będzie 1 zł (upust dla każdej z taryf wynosi 48 zł)

 2. Opłata instalacyjna oraz aktywacyjna będzie fakturowana na podstawie podpisanego przez strony Protokołu Uruchomienia Usługi. Opłata aktywacyjna będzie fakturowana następnego dnia po podpisaniu umowy.
 3. Przez cały okres obowiązywania umowy zawartej w ramach niniejszej promocji, wysokość opłaty abonamentowej (50 zł) oraz prędkości internetu (50 Mbit/s) pozostaje na stałym poziomie.
 4. W przypadku zmiany umowy abonenckiej przez obecnego Abonenta poprzez aneks do umowy, ponosi on jedynie koszt opłaty aktywacyjnej. Abonent zwolniony jest z opłaty instalacyjnej.
 5. W przypadku jednostronnego rozwiązania przez Abonenta (lub przez Dostawcę Usługi z winy Abonenta) umowy telekomunikacyjnej na dostęp do sieci Internet, przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta, Abonent zobowiązany jest do zwrotu wszystkich udzielonych upustów i ulg wynikających z podpisanej umowy telekomunikacyjnej w ramach niniejszej promocji.
 6. Promocja ograniczona terytorialnie, uzależniona od spełnienia warunków technicznych. Lista budynków objętych promocją dostępna jest na stronie www.jawnet.pl i obowiązuje w technologiach dostępu Ethernet i Światłowód.
 7. Wszelkie kwestie nieunormowane w niniejszym Regulaminie Promocji określają zapisy zawarte
  w Umowie oraz Regulaminie Świadczenia Usług w sieci jawnet.pl opublikowanym na stronie http://panel.jawnet.pl
 8. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami (UMOWA BEZTERMINOWA, ZMIEŃ OPERATORA, TELEWIZJA + INTERNET, PODWAJAMY TARYFY).
 9. Ceny podane w niniejszym Regulaminie Promocji są cenami brutto.

Czas trwania Promocji 50 za 50

Promocja wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r. i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2016 r.