Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ART-COM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez Prezesa Zarządu Joannę Macek-Czuszek (dalej jako „Administrator”), z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 120, 43-600 Jaworzno, NIP 6321955036, KRS 0000307130, REGON 240930368, tel.: 32 745 45 45, e-mail: info@artcom.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: przesyłając wiadomość na adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl lub listownie bądź osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz okresy przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych Spółki, a w szczególności:

 1. realizacji umowy lub zamówienia pomiędzy ART-COM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Państwem. W przypadku zawarcia umowy lub złożenia zamówienia podane dane będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie danych będzie również obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony zgodnie z 6 ust. 1 lit. f) RODO. Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań określonych w umowie oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów,
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) jakim jest wykonanie przepisów ujętych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ich aktów wykonawczych. W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na rzecz Państwa będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte w fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Okres przetwarzania: przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 3. kontaktów handlowych – dane kontaktowe mogą być przetwarzane przez przedstawicieli ART-COM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu kontaktu oraz marketingu bezpośredniego usług własnych po uzyskaniu od Państwa odpowiedniej zgody na wykorzystywanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przedstawiciele ART-COM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogą skontaktować się z Państwem w celu przedstawienia oferty spółki lub innych działań handlowych. Okres przetwarzania: do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO lub do dnia wycofania przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych do celów kontaktowych i marketingu bezpośredniego usług własnych,
 4. pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Dane przetwarzane będą do momentu wycofania przez Państwa wyrażonej zgody lub do czasu określonego w konkretnej zgodzie.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest  ART-COM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
 2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,
 4. usunięcia danych,
 5. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa,
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
 8. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. w celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem pod adresem mailowym: marcin@informatics.jaworzno.pl.

Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.