Płatności za usługi

Nie, firma ART-COM nie pobiera żadnych opłat gotówką, lub w jakiejkolwiek innej formie. Jedynymi formami uiszczania opłat są: przelew, wpłata na konto, lub osobiście gotówką w kasie siedziby firmy, wyłącznie na podstawie utrzymanej przez Abonenta faktury.

Nie, firma ART-COM nie pobiera żadnych opłat gotówką, lub w jakiejkolwiek innej formie. Jedynymi formami uiszczania opłat są: przelew, wpłata na konto, lub osobiście gotówką w kasie siedziby firmy, wyłącznie na podstawie utrzymanej przez Abonenta faktury.

Nie, firma ART-COM nie pobiera żadnych opłat gotówką, lub w jakiejkolwiek innej formie przed uruchomieniem usługi! Jedynymi formami uiszczania opłat są: przelew, wpłata na konto, lub osobiście gotówką w kasie siedziby firmy, wyłącznie na podstawie utrzymanej przez Abonenta faktury.

Ceny abonamentu wybranego przez użytkownika są gwarantowane w umowie, i utrzymywane przez cały czas jej obowiązywania.

Komunikat z dnia 10.05.2019 dotyczący nadpłat

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że nasza firma odnotowuje nadpłaty w dokonywanych przez Państwa płatnościach, poniżej wyjaśniamy możliwe sposoby ich rozliczenia. Co do zasady nadpłaty oczywiście podlegają zwrotowi lub ulegają zaliczeniu na poczet przyszłych płatności. Przypominamy, że aktualne saldo rozliczeń możecie Państwo znaleźć w Panelu Obsługi Klienta, znajdującym się na stronie internetowej panel.jawnet.pl.

Kiedy powstaje nadpłata?

Nadpłata na koncie klienckim powstaje wtedy, kiedy wpłacono na nie więcej, niż wynosiło Państwa zobowiązanie. Może to być wynikiem przede wszystkim wpłaty wyższych kwot ponad te, jakie wynikają z zawartej umowy i wystawionych rachunków, błędną wpłatą, zapłatą pomimo rozwiązania lub wygaśnięcia umowy (najczęściej w razie realizowania płatności tzw. poleceniem zapłaty), a także należnego zwrotu w wyniku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.

Jak możemy rozliczyć nadpłatę?

W zależności od Państwa dyspozycji, możemy powstałą nadpłatę:

  • przekazać na poczet przyszłych płatności, wynikających z umowy;
  • przekazać przelewem na wskazany przez Państwa rachunek bankowy lub gotówką w Biurze Obsługi Klienta.

Co powinna zawierać dyspozycja rozliczenia nadpłaty?

1) W celu otrzymania zwrotu nadpłaty:

Prosimy o przesłanie do nas dyspozycji za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: bok@artcom.pl lub tradycyjnie, pisemnie na adres: Jaworzno (43-600), ul. Grunwaldzka 120, podając:

  • swoje imię i nazwisko;
  • adres pocztowy lub numer rachunku bankowego, na który mamy przekazać pieniądze;
  • numer Klienta (wskazany w Umowie);
  • kwotę nadpłaty;
  • formę zwrotu tj. czy zwrotu mamy dokonać przelewem na rachunek bankowy (wtedy dodatkowo prosimy o wskazanie rachunku bankowego, na który dokonać zwrotu), czy gotówką w Biurze Obsługi Klienta;
  • podpis osoby wnioskującej o zwrot nadpłaty.

Informujemy jednocześnie, że zwrotu nadpłaty dokonujemy w ciągu 14 dni od otrzymania dyspozycji, po pozytywnej jej weryfikacji i rozliczeniu zaległości abonamentowych, odsetek, ewentualnych ulg. Jeżeli osobami uprawnionymi do domagania się zwrotu nadpłaty są spadkobiercy naszego klienta, zwrotu nadpłaty dokonamy wnioskodawcy po przedstawieniu przez niego stosownego dokumentu, potwierdzającego status spadkobiercy (przykładowo: aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku).

2) W celu przekazania nadpłaty na poczet przyszłych płatności:

Osoby, które pozostają naszymi klientami, nie muszą składać żadnych dyspozycji. Nadpłacona kwota zostaje rozliczona w kolejnym okresie rozliczeniowym (abonamentowym). W przypadku regulowania płatności za pomocą polecenia zapłaty lub stałego zlecenia obciążania rachunku bankowego, rozliczenie nadpłaty dokonane zostanie automatycznie przy najbliższej płatności za fakturę miesięczną.