Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ART-COM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez Prezesa Zarządu Joannę Macek-Czuszek (dalej jako „Administrator”), z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 120, 43-600 Jaworzno, NIP 6321955036, KRS 0000307130, REGON 240930368, tel.: 32 745 45 45, e-mail: info@artcom.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: przesyłając wiadomość na adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl lub listownie bądź osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz okresy przechowywania danych

Dane osobowe w zakresie imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz ewentualne dane dobrowolnie ujęte w treści wiadomości są przetwarzane w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane poprzez formularz kontaktowy oraz marketingu bezpośredniego.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania lub uzupełniania danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. usunięcia danych, o ile przepisy prawa nie obligują Administratora do ich dalszego przetwarzania,
  5. przeniesienia danych osobowych,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  8. w celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem pod adresem e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl.

Podstawa podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku marketingu bezpośredniego podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania Państwu aktualnych ofert marketingowych przez Administratora.
Podstawą podania danych jest Państwa dobrowolna zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane jeżeli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane, to tylko wyłącznie na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.