Regulamin Promocji PIERWSZY MIESIĄC ZA 1 ZŁ

Czego dotyczy promocja?

W ramach promocji Abonent uzyskuje prawo obniżenia abonamentu do 1 zł brutto dla każdej z taryf dostępnych w sieci jawnet.pl w podczas pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego.

Kto może skorzystać z promocji PIERWSZY MIESIĄC ZA 1 ZŁ

Z promocji może skorzystać osoba, która w dniu 1.06.2015 r. nie była stroną umowy o świadczenie usług w sieci jawnet.pl we wskazanej lokalizacji i posiada promocyjną ulotkę dystrybuowaną podczas lokalnych wydarzeń kulturalno – sportowych oraz podpisze umowę abonencką.

Warunki przystąpienia do promocji PIERWSZY MIESIĄC ZA 1 ZŁ

  1. Aby skorzystać z promocji PIERWSZY MIESIĄC ZA 1 ZŁ należy zawrzeć nową Umowę Abonencką na okres minimum 12 miesięcy. Osobom, które w okresie trwania Promocji zawrą umowę na dowolny pakiet, Operator udziela upustu na opłatę abonamentową obijając go w pierwszym pełnym okresie rozliczeniowym do 1 zł brutto.
  2. Wszelkie kwestie nieunormowane w niniejszym Regulaminie określają przepisy zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług w sieci jawnet.pl opublikowanym na stronie http://panel.jawnet.pl

Czas trwania Promocji PIERWSZY MIESIĄC ZA 1 ZŁ

Promocja wchodzi w życie z dniem 1.06.2015 r. i obowiązuje do czasu wyczerpania pakietów promocyjnych.