INFORMACJE OGÓLNE
Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest przedsiębiorca telekomunikacyjny ART–COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120, NIP 6321955036, REGON 240930368, TEL. +48 32 745 45 45, FAX. +48 32 745 45 88, WWW: www.artcom.pl, e-mail: bok@artcom.pl
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem ochrony danych osobowych w następującej formie:
1.       telefonicznie pod numerem telefonu: 327007062
2.       za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: biuro@informatics.jaworzno.pl
3.       listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: INFORMATICS Marcin Zemła, ul. Sławkowska 14, 43 – 600 Jaworzno
CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystywane są w następujących celach:
1.       zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową,
2.      wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych, w tym danych transmisyjnych tzw. uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi),
3.       dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
4.       marketingu usług świadczonych przez Administratora danych. Dane transmisyjne tj. dane przetwarzane do celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne wykorzystujemy do rozliczeń z innymi operatorami telekomunikacyjnymi, a jeśli świadczymy Panu/i usługę telefonii, wówczas do naliczania opłat za rozmowy telefoniczne.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane: 1.       przez okres trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy (3 lata od rozwiązania umowy), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się  konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług, 2.       do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.
ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, w tym m.in. ustawy Prawo telekomunikacyjne będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom, Policji, prokuraturze. W przypadku korzystania z usług telefonicznych i wyrażenia przez Państwa zgody, informacje o numerze będą dostępne w książkach telefonicznych lub spisach numerów telefonicznych, co ma za zadanie umożliwienie sprawnego wyszukania numerów telefonów, a w takim wypadku numer jest udostępniany innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub świadczącym usługę informacji o numerach telefonicznych, mającym siedzibę w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazany będzie wyłącznie numer telefonu, adres oraz Państwa imię i nazwisko.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię ).
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: 1.       dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
2.       sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
3.       ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,
4.       usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,
5.       przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np. innemu operatorowi) lub przesłania ich do Państwa. Powyższe uprawnienia mogą być ograniczone z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, w tym art. 180a ustawy Prawo telekomunikacyjne.
PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu: 1.       wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów,
2.       z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności (m.in. art. 180a ustawy Prawo telekomunikacyjne), albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymagane jest podanie przez Państwa danych wskazanych w formularzu umowy. Dopuszczalny zakres zbierania i przetwarzania tych danych jest obecnie określony obowiązującą ustawą z 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (art. 161 ust. 2). Podanie tych danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym, ale wiąże się z obowiązkiem Administratora danych (dostawcy usługi telekomunikacyjnej) związanym z potwierdzeniem zgodności podanych przez abonenta danych w celu zawarcia, jak i wykonania umowy. Bez tych danych nie będziemy mogli realizować zawartej umowy. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy. Dane te zostały określone w art. 161 ust. 3 powołanej wyżej ustawy Prawo telekomunikacyjne.
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych i transmisyjnych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie, w jakim jest to niezbędne to wystawiania i przesłania Państwu faktur oraz monitorowania płatności i realizacji umowy, nie będą natomiast profilowane.